Umetniška dela

Type Short film, Documentary video
Date 1995
Format 720x540
Duration 10:56

Type Short film, Documentary video
Date 1995
Format 720x540
Duration 11:00

Type Short film, Documentary video
Date 1995
Format 720x540
Duration 10:57

Type Short film, Documentary video
Date 1995
Format 720x540
Duration 10:57

Type Short film, Documentary video
Date 1995
Format 720x540
Duration 06:55